image

Výhody

CRM      ERP       DMS

Výhody CRM - významné pre firmy

So systémami riadenia vzťahov so zákazníkmi sa zvyšuje úroveň komunikácie spoločnosti a zvyšuje sa aj spokojnosť zákazníkov. Spojenie zákazníkov a všetky kanály do jednej platformy prináša firmám:

Zvýšená efektívnosť a účinnosť predajnej sily, čo má za následok rast zisku.
Výrazne zlepšenú schopnosť zacieliť na ziskových zákazníkov.
Integrovaná pomoc naprieč kanálmi.
Vylepšená tvorba cien .
CRM integrácia: Identifikujte volajúceho a prispôsobte odpovede.
Možnosť lepšie reagovať na dopyt a vytvárať produkty a služby na mieru.
Zlepšená efektívnosť a účinnosť služieb zákazníkom.
V systéme CRM viete automatizovať:

Cenníky, cenové ponuky a máte možnosť vytvoriť šablónu firmy, vystaviť ponuku, vygenerovať objednávku, predfaktúru a faktúru
Evidenciu skladových zásob, kedy systém sám prepočítava stavy po vydaní a/alebo prijatí tovaru, ako aj evidenciu dodávateľov a odberateľov spolu s faktúrami (dodanými, uhradenými alebo vystavenými)
Kalendár plánovania a možnosť synchronizovať ho s emailovým účtom
Vytváranie work flow pri objednávke, automatické vygenerovanie faktúry a faktúry a jej súbežné zaslanie zákazníkovi, na finančné oddelenie, ev. zodpovednému manažérovi
Vygenerovanie kontaktného formulára na web (ako prvý kontakt), ak systém zaeviduje informáciu pokusu o kontakt a zákazník má záujem o objednávku, automaticky ho presunie do žiadaných kontaktov
K produktom a skladovej evidencii je možné priradiť aj províziu a presnú technickú špecifikáciu daného produktu, vďaka čomu vie obchodný zástupca vystaviť cenovú ponuku priamo na obchodnom stretnutí
Pre manažérov ako aj obchodných zástupcov je výhoda, že máte prístup k informáciám všade, kde je prístup k internetu
Presná a prehľadná komunikácia so zákazníkom, kedy aj po odchode obchodného zástupcu zostávajú vo firme všetky informácie o komunikácii so zákazníkom

Výhody CRM - významné pre spokojnosť zákazníka

Zlepšenie služieb zákazníkom: Služby CRM poskytujú spoločnosti schopnosť produkovať, prideľovať a spravovať požiadavky od zákazníkov na základe ich dotazov, ev. dopytu. Jednou zo schopností CRM, ktorú je možné implementovať na zvýšenie efektívnosti je napríklad softvér call centra , ktorý pomáha spojiť zákazníka s manažérom alebo osobou, ktorá im môže najlepšie pomôcť s ich existujúcim problémom.
Zvýšený počet personalizovaných služieb a/alebo individuálnych služieb: Personalizácia zákazníckych / individuálnych služieb umožňuje spoločnostiam nie len lepšie porozumieť zákazníkom, ale aj získať lepšie znalosti o preferenciách a požiadavkách svojich zákazníkov.
Reaguje na potreby zákazníka: : Svojich zákazníkov môžu lepšie pochopiť firmy, ktoré sa zameriavajú na potreby a požiadavky zákazníka.
Segmentácia zákazníkov: : Segmentácia v CRM sa používa na kategorizáciu zákazníkov podľa podobnosti (napríklad podľa odvetvia, práce, pohlavia, veku alebo iných charakteristík) do skupín. Aj keď tieto vlastnosti môžu byť jedným alebo viacerými atribútmi pre zaradenie do vybranej skupiny, možno segmentáciu definovať, ako prerozdelenie zákazníkov na základe diskriminátora. Segmentácia umožňuje cielene osloviť a uspokojiť vybranú skupinu.
Zlepšenie prispôsobenia marketingu: Zmyslom prispôsobenia marketingu je, že firma alebo organizácia prispôsobuje a/alebo mení svoje služby a produkty na základe dopytu na trhu.
Viackanálová integrácia: Schopnosť spoločnosti úspešne vykonávať multikanálovú integráciu závisí od schopnosti cielene zhromažďovať informácie o zákazníkoch zo všetkých kanálov a následne ich začleniť do ďalších súvisiacich informácií. Viackanálová integrácia ukazuje bod spoločného vytvárania hodnoty pre zákazníka v CRM.
Úspora času: CRM umožní spoločnostiam komunikovať so zákazníkmi výrazne častejšie, vďaka personalizovaným správam a komunikačným spôsobom, ktoré sa dajú rýchlo vyrobiť a časovo spojiť , a pomocou segmentácie presne zacieliť, čím sa zvyšuje spokojnosť zákazníka.
Zlepšenie znalosti zákazníkov: Na základe informácií zo sledovania webových stránok a správania zákazníkov, môže CRM prispieť ku konkurenčnej výhode. Firmy môžu vyrábať a/alebo upravovať výrobky a zlepšovať služby na základe dopytu, respektíve potrieb zákazníka.

Výhody ERP v obchodných procesoch

Najdôležitejšou výhodou ERP je šetrenie času a nákladov, vďaka integrácii nespočetného množstva obchodných procesov, údaje sa stanú viditeľnými v celej organizácii (podľa presnej špecifikácie zadanej do systému), čo umožňuje vedeniu spoločnosti robiť rozhodnutia rýchlejšie a s menším počtom chýb. Medzi úlohy, ktoré profitujú z tejto integrácie, patria:

Lepšie predpovedanie predaja, ktoré umožňuje optimalizáciu zásob
Chronologická história každej transakcie prostredníctvom relevantnej kompilácie údajov
Sledovanie objednávok (od prijatia až po dodanie), priraďovanie nákupných objednávok, príjmových dokladov a nákladov
Sledovanie výnosov, od faktúry až po pokladničný doklad
Konsolidácia financií, marketingu, predaja, ľudských zdrojov a výrobných aplikácií
Uľahčuje štandardné pomenovanie a kódovanie produktu
Konsolidáciou viacerých bezpečnostných systémov do jednej štruktúry, chráni citlivé údaje
Dáva manažmentu informácie v reálnom čase, kdekoľvek a kedykoľvek, aby mohli robiť včas správne rozhodnutia

Výhody ERP pre spoločnosť

Výhodou ERP je štandardizácia bežných procesov, vylepšené kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) a lepší prístup k bežným údajom. Je to centralizovaný systém, ktorý poskytuje tesnú integráciu so všetkými hlavnými podnikovými funkciami, ako sú vzťahy so zákazníkmi, HR, plánovanie, obstarávanie, predaj, rôzne analýzy, financie a rôzne ďalšie aplikačné funkcie. ERP sa dá v podstate označiť ako Centralizovaný integrovaný podnikový systém (CIES).

ERP vytvára agilnejšiu spoločnosť, , takže organizačné komponenty fungujú súdržnejšie a zlepšujú podnikanie interne aj externe, čo robí spoločnosť flexibilnejšou a menej rigidne štruktúrovanou.
ERP môže zvýšiť bezpečnosť dát v uzavretom prostredí, pretože umožňuje organizáciám ľahšie zaistiť, aby neboli ohrozené kľúčové údaje spoločnosti.
ERP poskytuje platformu na spoluprácua väčšie príležitosti pri komunikácii, v rôznych formátoch, naprieč distribuovanými systémami. Dáta v modernej spoločnosti majú veľa podôb, vrátane zvuku, videa, e-mailov, dokumentov, súborov a formulárov. Každé dátové médium má zväčša svoj vlastný mechanizmus umožňujúci spoluprácu.

Výhody DMS

Výhodu využívania DMS je hlavne šetrenie času, odstránenie zbytočných duplicitných dátových prenosov a samozrejme zjednodušenie práce bez papiera. Medzi úlohy, ktoré profitujú z tejto integrácie, patria:

Užívateľ je schopný kedykoľvek a kdekoľvek, získať dokumenty pre ich ďalšie spracovanie
Obmedzenie prístupu k dokumentom len pre autorizované osoby alebo skupiny osôb
Pokročilé formy spolupráce prebiehajúce v reálnom čase a umožňujúce viacerým používateľom prezerať a upravovať dokumenty súčasne
Umožňuje užívateľom získať predchádzajúce verzie dokumentov a pokračovať v práci z vybraného bodu ak vyžadujú aktualizáciu a takisto ak sa chceme vrátiť k pôvodným verziám dokumentov
Automatické procesy pri preposielaní dokumentov vybraným osobám alebo oddeleniam

Presné informácie o dokumentoch, kde sú uložené a na ako dlho, kedy a ako bola vykonaná migrácia dokumentov z jedného úložného média na druhé
Informácie o zničení alebo odstránení dokumentov (v akom čase a kým)
Vytvorenie indexovej topológie alebo schémy v rámci DMS uľahčuje dopytovanie, vyhľadávanie a načítavanie informácií
Nastavené pravidlá overovania údajov, umožňujú opravy v dokumentoch v reálnom čase, teda ešte pred importom a uložením do DMS
Metadáta v DMS obsahujú dôležité informácie o tom, kto a kedy jednotlivý dokument uložil, poprípade vybral, pozmenil alebo archivoval

Získajte bezplatnú konzultáciu

Vyplnenie dotazníka je nezáväzné. Po vyplnení dotazníka vás budeme kontaktovať a radi vám poradíme.Súhlásím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR