image

ERP

Enterprise Resource Planning

(Plánovanie podnikových zdrojov)

Plánovanie podnikových zdrojov ( ERP ) je integrované riadenie hlavných podnikových procesov v reálnom čase, sprostredkované vnútropodnikovým softvérovým informačným systémom, ktorý môže organizácia používať na zhromažďovanie, ukladanie, správu a interpretáciu údajov z mnohých obchodných aktivít.

ERP poskytuje integrovaný a neustále aktualizovaný pohľad na základné podnikové procesy pomocou databáz zdieľaných v dátových úložiskách, ktoré sledujú obchodné zdroje - hotovosť, suroviny, výrobnú kapacitu a stav obchodných záväzkov - objednávky, zákazky a mzdy. Aplikácie zdieľajú aktuálne informácie medzi rôznymi oddeleniami (výroba, nákup, predaj, účtovníctvo atď.), ktoré údaje do systému poskytujú. ERP umožňuje tok týchto informácií medzi všetkými obchodnými funkciami a riadi prepojenia s externými zainteresovanými stranami.

Systém ERP nie len uľahčuje prácu, ale umožňuje bezchybné transakcie a výrobu, čím zvyšuje efektivitu podnikov.Automatizácia funkcií

Systémy ERP sa spočiatku zameriavali na automatizáciu funkcií back office, ktoré sa prakticky netýkali zákazníkov, zatiaľ čo najnovšie funkcie front office, ako napríklad riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), sa zaoberajú priamo zákazníkmi. Systémy elektronického podnikania, ako je, elektronická štátna správa, e-telekomunikácie, e-financie, e-recept, elektronický obchod alebo riadenie vzťahov s dodávateľmi (SRM) bolo možné integrovať, keď internet zjednodušil komunikáciu s externými stranami.

Väčšina systémov ERP obsahuje osvedčené postupy, ktoré predstavujú najefektívnejší spôsob vykonania každého obchodného procesu. ERP teraz pokrýva množstvo funkcií, vrátane rozhodovania, vzťahov zainteresovaných strán, štandardizácie , transparentnosti , globalizácie atď.

Systémy ERP fungujú na rôznych hardvérových a sieťových konfiguráciách počítačov. Softvérová štruktúra, modularizácia, základné algoritmy a hlavné rozhrania dokážu prispôsobiť svoje systémy aj vládnym agentúram.
Systémy ERP zvyčajne obsahujú nasledujúce charakteristiky:

Integrovaný systém, ktorý pracuje v (alebo takmer) reálnom čase
Spoločná databáza, ktorá sa zvyčajne používa ako úložisko informácií a podporuje všetky aplikácie
Konzistentný vzhľad a dojem naprieč modulmi
Inštalácia systému s prepracovanou integráciou aplikácií a údajov oddelením informačných technológií (IT)
Možnosti nasadenia lokálne, Saas alebo hostované v cloude, ktoré sú dostupné z ľubovoľného miesta s prístupom na internet

Funkčné oblasti

Systém ERP spravidla pokrýva bežné funkčné oblasti každej menšej aj väčšej výrobnej, obchodnej, poradnej, či vzdelávacej spločnosti.Tieto systémy sa nazývajú a zoskupujú ako moduly ERP:

Riadenie projektu: projektové plánovanie, plánovanie zdrojov, projektové náklady, štruktúra hierarchického rozpisu práce a jej celkového rozsahu, fakturácia a platobné podmienky, časový rozsah a náklady, výkonové jednotky, riadenie činnosti
Riadenie dodávateľského reťazca: plánovanie dodávateľského reťazca, plánovanie dodávateľov, konfigurátor produktu, aby vyhovoval potrebám konkrétneho zákazníka, objednávka v hotovosti (procesy na úrovni kontextu využívajú podniky rôznymi spôsobmi), nákup tovaru a/alebo služieb, inventár, spracovanie reklamácií, skladovanie (príjem, odkladanie, vychystávanie a balenie)
Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM): marketing, predaj, provízie, služby, kontakt so zákazníkom prostredníctvom komunikačných kanálov, podpora call centra – je možné ich tiež zaradiť do systémov podpory podnikania (BSS)
Ľudské zdroje: nábor, odborná príprava, rozpis zamestnancov (funkcia, miesto, čas a rozsah práce), mzdy, výhody a benefity, dôchodkové plány, riadenie rozmanitosti, dôchodok, odchod
Dátové služby: vytvorenie rôzneho rozhrania pre zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov
Finančné účtovníctvo: analýza a vykazovanie finančných transakcií súvisiacich s podnikaním, hlavná kniha, záväzky (vrátane poukazovania, párovania a platieb), pohľadávky, inkasá, správa hotovosti, dlhodobý majetok, finančná konsolidácia (používa na prípravu účtovných informácií pre ľudí mimo organizácie alebo ľudí, ktorí nie sú zapojení do každodenného chodu spoločnosti)
Manažérske účtovníctvo: rozpočtovanie, celková kalkulácia, správa nákladov, kalkulácia podľa činností (poskytuje účtovné informácie, ktoré manažérom pomáhajú pri rozhodovaní o riadení podniku)
Výroba: výrobný proces, výrobné projekty, výrobný tok, kontrola kvality, správa životnosti produktu, strojárstvo (aplikácia fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení), kusovník, objednávky, plánovanie, kapacita, riadenie pracovného toku
Spracovanie objednávky: objednávka v hotovosti , zadanie objednávky, kontrola kreditu, ceny , zmluvy a/alebo dohody, inventár, logistika prepravy, analýza a vykazovanie predaja, realizácia predaja
Vedenie školských a vzdelávacích inštitútov: školským softvérovým informačným systémom

Prepojiteľnosť s informáciami

ERP systémy sú zvyčajne konfigurované systémovými integrátormi, ktoré vďaka svojim prepojeniam k údajom v reálnom čase, prinášajú jedinečné informácie a znalosti, nie len o riešeniach procesov a transakcií, ale aj o zariadeniach a dodávateľoch.

Priama integrácia - komunikáciou so základnými zariadeniami majú systémy ERP konektivitu v rámci svojej produktovej ponuky. Vyžaduje si to od dodávateľov, aby ponúkali špecifickú podporu pre vybavenie prevádzkových priestorov, ktoré ich zákazníci prevádzkujú.
Integrácia databázy - systémy ERP sa pripájajú k dátovým zdrojom prostredníctvom tabuliek v databáze, kde načítavajú potrebné informácie, ktoré tam zariadenia automaticky (podľa predvolenia) ukladajú. Výhodou je, že ERP nemusia zvládnuť zložitosť integrácie zariadení, pretože konektivita sa stáva zodpovednosťou systémového integrátora.
Transakčné moduly podnikových zariadení (EATM) - zariadenia komunikujú so systémom ERP a zariadeniami v továrni priamo, prostredníctvom metód podporovaných systémom ERP. EATM môže využívať systémové programové rozhrania ( API ), webové služby alebo fázovú tabuľku.
Zákaznícke riešenia integrácie -veľké množstvo systémových integrátorov ponúka riešenia na mieru, ktoré zvyčajne fungujú na pracovných staniciach alebo počítačoch triedy serverov. Tieto systémy mávajú zvyčajne najvyššiu úroveň počiatočných nákladov na integráciu. Dlhodobé náklady je možné minimalizovať dôkladnou dokumentáciou a starostlivým testovaním systému.

Príprava procesu

Implementácia ERP vyžaduje (vo väčšine prípadov) zmeny v už existujúcich (bohužiaľ často zastaralých) obchodných procesoch. Aby bolo možné identifikovať príležitosti na modernizáciu a je dôležité vykonať, pred nasadením softvéru ERP, dôkladnú analýzu stávajúcich obchodných procesov.

Implementácia ERP je v decentralizovaných organizáciách podstatne náročnejšia, hlavne ak majú odlišné procesy, sémantiku údajov, hierarchie autorizácií a obchodné pravidlá. Prispôsobenie systému tak, aby vyhovoval konkrétnym potrebám, vyžaduje migráciu niektorých obchodných jednotiek pred iné. Umožňuje tiež posúdenie zosúladenia súčasných procesov, s procesmi poskytovanými systémom ERP.

Prax naznačuje, že riziko nesúladu obchodných procesov sa znižuje o:Prepojenie a zosúladenie súčasných procesov so stratégiou organizácie

Analýzu a optimalizáciu efektívnosti každého procesu

Porozumenie a využitie existujúcich automatizovaných riešení

Implementácia

Implementácia ERP zvyčajne znamená pre firmy nutnosť vykonať významné zmeny v pracovných postupoch spoločnosti ako celku a tiež, v postupoch zamestnancov. Čas implementácie je rôznorodý, pretože závisí od veľkosti podniku, počtu modulov, schopnosti a rýchlosti prispôsobenia, rozsahu zmien procesu a pripravenosti zákazníka. Výhodou je, že modulárne systémy ERP je možné implementovať po etapách.

Spravidla sú k dispozícii tri typy služieb, ktoré uľahčujú implementáciu týchto zmien:

Odborné konzultácie
Hromadné prispôsobenie v marketingu , výrobe , call centrách a riadení
Kombinácia nástrojov podpory

Dvojstupňové plánovanie podnikových zdrojov

Vzhľadom na realitu globalizácie, sa podniky snažia optimalizovať svoje regionálne, divízne a produktové alebo výrobné stratégie tak, aby znižovali čas, potrebný na uvedenie na trh a zároveň zvyšovali ziskovosť a prinášali hodnotu.

Prevádzkovanie dvoch systémov ERP naraz, jeden na podnikovej úrovni a jeden na úrovni divízie alebo dcérskych spoločností, umožňuje spoločnostiam dvojstupňový softvér a hardvér ERP, kedy napríklad každá dcérska spoločnosť môže mať svoje vlastné obchodné modely, pracovné toky a obchodné procesy, zatiaľ čo výrobná spoločnosť môže na správu v celej organizácii používať systém ERP pomocou nezávislých globálnych alebo regionálnych distribučných, výrobných alebo predajných centier. Keďže procesy a pracovné toky menších spoločností nie sú viazané na procesy a pracovné toky hlavnej spoločnosti, môžu lepšie reagovať na miestne obchodné požiadavky.

Medzi faktory ovplyvňujúce prijatie dvojstupňových systémov ERP podnikmi patria:

Zvýšené úsilie , ktoré je potrebné hlavne tam, kde musia údaje prechádzať medzi dvoma systémami ERP. Dvojstupňové stratégie ERP poskytujú podnikom agilitu pri reakcii na požiadavky trhu. Je však potrebné zosúladenie systémov IT na podnikovej úrovni.
Globalizácia výroby a ekonomika získavania zdrojov.
Potenciál rýchlejšej a menej nákladnej implementácie ERP v dcérskych spoločnostiach na základe výberu softvéru vhodnejšieho pre menšie spoločnosti.

Prispôsobenie a konfigurácia

Systémy ERP ponúkajú možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú organizáciám začleniť ich vlastné obchodné pravidlá. Medzi technické riešenia patrí prepojenie s externým systémom, prepísanie časti dodávaného softvéru alebo napísanie vlastného modulu pre prácu v rámci systému ERP.

Medzi nevýhody prispôsobenia patrí zvýšenie času a zdrojov potrebných na implementáciu, údržbu a obmedzené schopnosti spoločnosti inovovať softvér ERP v budúcnosti. Medzi výhody prispôsobenia patrí, že zlepšuje akceptáciu používateľmi a ponúka potenciál získať konkurenčnú výhodu voči spoločnostiam používajúcim iba štandardné funkcie. Prispôsobenie je vždy voliteľné, zatiaľ čo softvér musí byť pred použitím vždy nakonfigurovaný (napr. Nastavenie organizačných stromov, pravidiel schvaľovania nákupu atď.).

Systémy ERP je možné rozšíriť o softvér tretích strán, najčastejšie prostredníctvom rozhraní dodávaných dodávateľom, ktoré ponúkajú funkcie ako:

riadenie vzťahov so zákazníkmi
správa údajov o produktoch
riadenie životného cyklu výrobkov
elektronické obstarávanie
dolovanie dát (zahŕňa aj aspekty správy databáz a údajov, predbežné spracovanie údajov, úvahy o modeloch a odvodeniach, metriky zaujímavosti, úvahy o zložitosti , následné spracovanie objavených štruktúr, vizualizáciu a online aktualizáciu)

Migrácia dát

Migrácia údajov je proces presúvania, kopírovania a reštrukturalizácie údajov z jedného počítačového úložného systému do druhého (z existujúceho systému do systému ERP). Migrácia dát je kľúčovým hľadiskom pri akejkoľvek implementácii, aktualizácii alebo konsolidácii systému a zvyčajne sa vykonáva tak, aby bola čo najviac automatizovaná, čím zbavuje ľudský faktor zdĺhavých úloh a chýb. Migrácia sa môže vykonať, keď hardvérové a softvérové požiadavky sú overené a migračné postupy sú podľa potreby prispôsobené.

Pre úspech implementácie je veľmi dôležité plánovanie. Keďže migrácia je jednou z posledných aktivít pred fázou výroby, často sa jej venuje nedostatočná pozornosť.

Kroky, ktoré môžu štruktúrovať plánovanie migrácie:


Identifikujte údaje, ktoré sa majú migrovať

Určiť si presné načasovanie migrácie (za akých podmienok a kedy)

GGenerovanie šablón migrácie údajov pre kľúčové komponenty údajov

Zmrazenie sady nástrojov (zabezpečí udržanie nastavenia)

Rozhodnutie o nastavení kľúčových obchodných účtov súvisiacich s migráciou

Definovanie presných zásad a postupov archivácie údajov

Získajte bezplatnú konzultáciu

Vyplnenie dotazníka je nezáväzné. Po vyplnení dotazníka vás budeme kontaktovať a radi vám poradíme.Súhlásím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR