image

IOT

INTERNET OF THINGS

(Internet vecí)

IoT (Internet of things/internet vecí) je prepojenie zariadení/objektov/ľudí s internetom. Pripojenie prebieha cez Wi-Fi, Bluetooth alebo vyhradenú mobilnú sieť za účelom výmeny dát s inými zariadeniami a prináša nové možnosti vzájomnej interakcie nielen medzi jednotlivými systémami, ale tiež v ich ovládaní, sledovaní a zabezpečení pokročilých služieb. Výmena informácií a komunikácia prebiehajúca v digitalizovanej forme je niekoľkonásobne rýchlejšia ako prenos dát v papierovej podobe. IoT vytvára príležitosti na integráciu fyzického sveta do počítačových systémov, čo následne vedie k ekonomickým výhodám, zlepšeniu efektivity, a zníženiu ľudskej námahy. Hlavným významným trendom IoT v posledných rokoch je, že dochádza k prudkému rastu zariadení pripojených a riadených internetom.Význam a prínos nových technológií

Nové technológie, medzi ktoré patrí aj Internet vecí (IoT), sú natoľko významné, že ich v dnešnej dobe využívajú inštitúcie na všetkých úrovniach, od lokálnej až po nadnárodnú. (napr. Program Európskej komisie nazvaný „Horizon“ s alokovaným rozpočtom 100 miliárd €).

Hlavnou doménou internetu vecí je vloženie mobilných vysielačov a prijímačov do rôznych pomôcok a potrieb dennej potreby, aby sa umožnili nové formy komunikácie medzi ľuďmi a vecami, ako aj medzi vecami samotnými.

Moderné zariadenia a riešenia IoT využívajú na podporu automatizácie celý rad rôznych technológií. Zariadenia IoT možno použiť na monitorovanie a riadenie mechanických, elektrických a elektronických systémov.

Automatizácia predajnej sily
Automatizácia marketingu
Automatizácia služieb
Automatizácia firemných procesov
Automatizácia výroby
Atomatizácia domácností
Atomatizácia dopravy
Atomatizácia budov
Atomatizácia infraštruktúry
Atomatizácia poľnohospodárstva

Prečo IoT

Vďaka Internetu vecí (IoT) dochádza k integrácii informačno-komunikačných technológií (IT) s výrobnými a/alebo prevádzkovými technológiami, čo umožňuje podnikom optimalizovať a následne digitalizovať jednotlivé procesy. Dôvodom je predovšetkým zvýšenie flexibilnosti, produktivity a efektívnosti podnikových procesov, redukcia nákladov, plytvania a chybovosti, tiež minimalizácia prestojov a zvýšenie celkovej kvality práce zamestnancov ale aj výroby.

Rozsiahla sada aplikácií pre zariadenia IoT sa často delí na spotrebiteľské, obchodné, priemyselné, zdravotnícke a infraštruktúrne priestory.

Integrácia inteligentných zariadení do zabudovaného prostredia
Monitorovanie v reálnom čase
Integrácia internetu s manažérskymi systémami
Využitie na priemyselné aplikácie a inteligentnú výrobu
Koncept domácej, firemnej a výrobnej automatizácie
Koncept inteligentnej zdravotníckej starostlivosti
Energetický manažment

Výroba a priemysel

Inteligentné systémy IoT umožňujú rýchlu výrobu a optimalizáciu nových produktov, ako aj rýchlu reakciu na požiadavky produktov. Ich výhodou je, že môžu pripojiť rôzne výrobné zariadenia vybavené funkciami snímania, identifikácie, spracovania, komunikácie, ovládania a vytvárania sietí a môžeme ich využiť na správu aktív, prostredníctvom prediktívnej údržby , štatistického vyhodnotenia a meraní, s cieľom maximalizovať spoľahlivosť.

Systémy priemyselného riadenia je možné integrovať do inteligentných sietí. Mnoho činností, ktoré doteraz vykonávali ľudia/zamestnanci, ako sú rôzne merania, kontroly, riadenie bezpečnosti, ochrany zdravia a ďalšie funkcie sú poskytované senzormi v sieti a vykonávané automaticky.

Priemyselné zariadenia IoT, známe tiež ako IIoT (Industry Internet of Things) sú dôležité, pretože:

získavajú a analyzujú údaje z pripojených zariadení a prevádzkových technológií (OT)
v kombinácii s monitorovacími zariadeniami prevádzkových technológií OT, pomáhajú regulovať a monitorovať priemyselné systémy
je možné vykonať implementáciu IIoT aj pri automatických aktualizáciách záznamu o umiestnení majetku v priemyselných úložných a skladových priestoroch, pretože nesprávne umiestnenie majetku môže spôsobiť percentuálnu stratu času pracovnej sily a tým aj peňazí (napr. nepostačujúce skladové zásoby, zdĺhavé hľadanie tovaru, ev. náhradných dielov)

Automatizácia budov a domov

Zariadenia IoT možno použiť v domácich automatizačných systémoch a systémoch automatizácie budov u rôznych typov budov, od verejných cez súkromné, či priemyselné budovy, inštitúcie alebo rezidenčné systémy. Je možné ich využiť na monitorovanie a riadenie mechanických, elektrických a elektronických systémov.

V tejto súvislosti vynikajú tri hlavné oblasti:Integrácia internetu s energetickými systémami, ktoré majú za cieľ vytvoriť energeticky efektívne a inteligentné budovy založené na IOT


monitorovanie v reálnom čase za účelom kontroly správania ľudí (napr. príchod a odchod z pracoviska, používanie ochranných pomôcok, neefektívne svietnie a iné)


Integrácia inteligentných zariadení do zabudovaného prostredia, ako aj možnosti ich použitia v budúcich aplikáciách

Poľnohospodárstvo

Údaje získané prostredníctvom IoT možno použiť na automatizáciu poľnohospodárskych techník a prijímanie informovaných rozhodnutí, ktoré prinášajú zlepšenie kvality a množstva úrody, minimalizáciu rizika odpadu a zníženie úsilia potrebného na obhospodarovanie plodín.

Vďaka IoT môžu poľnohospodári na diaľku nielen monitorovať teplotu a vlhkosť pôdy, ale dokonca aj aplikovať údaje získané z internetu vecí na programy presného hnojenia. V rámci poľnohospodárstva je možné využívať veľa aplikácií internetu vecí, ktoré napomáhajú k efektívnejšiemu pestovaniu plodín a lepšej starostlivosti o pôdu, pretože umožňujú zhromažďovanie údajov o:

teplote
zrážkach
vlhkosti
rýchlosti vetra
napadnutí škodcami
obsahu pôdy

Doprava

IoT napomáha pri integrácii komunikácií, riadenia a spracovania informácií v rôznych dopravných systémoch .
Aplikácia IoT sa vzťahuje na všetky aspekty dopravných systémov od vozidla, vodiča, cez infraštruktúru až po užívateľa.
Dynamická interakcia medzi týmito komponentmi dopravného systému umožňuje:


inteligentné riadenie dopravy
inteligentné parkovanie
systémy zberu elektronického mýta

logistiku a riadenie vozového parku
kontrolu vozidiel
bezpečnosť a cestné asistencie

Infraštruktúry a stavebný priemysel

IoT môže byť prínosom pre stavebný priemysel znížením nákladov, šetrením času, lepšou kvalitou pracovného dňa (bezpapierovým tokom práce) a zvýšením produktivity. Napomáha pri rýchlejšom rozhodovaní a šetrí peniaze pomocou analýzy údajov v reálnom čase. Môže sa tiež použiť na efektívne plánovanie činností opráv a údržby, koordináciou úloh medzi rôznymi poskytovateľmi služieb a používateľmi týchto zariadení.

Zariadenia IoT možno tiež využiť na riadenie kritickej infraštruktúry, ale aj ja monitorovanie práce a bezpečnosti zamestnancov s možnosťou včasnej interncevie čo redukuje množstvo nehôd. Monitorovanie a riadenie prevádzky mestských a vidieckych infraštruktúr, ako sú mosty, tunely a železničné trate, sú spravidla kľúčovou aplikáciou internetu vecí. Infraštruktúru IoT možno použiť na monitorovanie akýchkoľvek udalostí alebo zmien štrukturálnych podmienok, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zvýšiť riziko.

Využitie zariadení IoT na monitorovanie a prevádzkovanie infraštruktúry by malo:

Zlepšiť správu nehôd
Zlepšiť koordináciu reakcií na núdzové situácie
Zlepšiť kvalitu služieb
Zefektívniť využitie prevádzkovej doby
Znížiť prevádzkové náklady vo všetkých oblastiach súvisiacich s infraštruktúrou

Energetický manažment

Značný počet energeticky náročných zariadení, ako sú žiarovky, spotrebiče, motory, čerpadlá a ďalšie, už integruje pripojenie na internet, čo umožňuje diaľkové ovládanie alebo centrálnu správu prostredníctvom rozhrania založeného na cloude, ktoré sa využíva hlavne na diaľkové zapínanie a vypínanie vykurovacích systémov, ovládanie pecí, na zmenu svetelných podmienok atď. Pomocou zariadení pripojených na internet s pokročilou meracou infraštruktúrou (AMI), elektrické zariadenia nielen zhromažďujú údaje od koncových používateľov, ale tiež spravujú zariadenia na automatizáciu distribúcie, ako sú transformátory a tiež umožňujú komunikovať s verejnými službami nielen za účelom vyváženia výroby energie ale pomáhajú aj optimalizovať celkovú spotrebu energie.

Smart grid je aplikácia IoT na strane utility, kedy systémy zhromažďujú informácie týkajúce sa energie s cieľom zvýšiť efektívnosť výroby a distribúciu elektriny. Systémy priemyselného riadenia je možné integrovať do inteligentných sietí , čo umožňuje optimalizáciu energie.

V rámci šetrenia energie navrhneme riešenie šité na mieru. Naše riešenia sú ekonomické a ekologické.

Zdravotníctvo

Internet lekárskych vecí ( IoMT ) je aplikáciou internetu vecí pre lekárske a zdravotné účely, súvisiace s ochorením a liečbou, ako aj so zberom a analýzou dát pre výskum a sledovanie. Označuje sa ako inteligentná zdravotná starostlivosť /Smart Healthcare. Táto technológia slúži na vytvorenie digitalizovaného systému zdravotnej starostlivosti, ktorý prepája dostupné lekárske zdroje a zdravotnícke služby.

IoT platformy pre komplexné monitorovanie zdravia sú k dispozícii aj pre prenatálnych a chronických pacientov, čo pomáha človeku zvládnuť zdravie a opakujúce sa požiadavky na lieky.

Uplatňovanie IoT v zdravotníctve hrá zásadnú úlohu pri zvládaní chronických chorôb, ako aj pri prevencii a kontrole chorôb. Diaľkové monitorovanie je možné vďaka pripojeniu výkonných bezdrôtových riešení. Prepojiteľnosť umožňuje odborníkom v oblasti zdravotníctva zaznamenávať údaje o pacientoch a aplikovať zložité algoritmy pri analýze údajov o zdraví.

Inteligentná domácnosť

Inteligentná domácnosť alebo automatizovaná domácnosť je spravidla založená na platforme inteligentných domácich rozbočovačov slúžiacich na pripojenie a ovládanie rôznych inteligentných domácich zariadení a prístrojov.

Systémy IoT, sú zvyčajne riadené inteligentnými aplikáciami, ktoré spravidla využívajú ako vstup namerané údaje, vstupy používateľov alebo iné externé spúšťače z internetu a ovládajú jeden alebo viac akčných prvkov v poskytovaní širšieho konceptu domácej automatizácie, ktorý môže zahŕňať automatické zapnutie/vypnutie svetiel a elektroniky, kúrenia a klimatizácie, bezpečnostné a kamerové systémy, inteligentné zámky, zásuvky, ako aj inteligentné ovládanie žalúzií, dverí, garážových a vonkajších brán, senzory pohybu, či detektory dymu.

Medzi dlhodobé výhody môže patriť hlavne úspora energie a lepšia ochrana majetku aj osôb v domácnosti.

Získajte bezplatnú konzultáciu

Vyplnenie dotazníka je nezáväzné. Po vyplnení dotazníka vás budeme kontaktovať a radi vám poradíme.Súhlásím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR